مهندسی ورزش / بیومکانیک ورزش
1. ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای

عباس فرجاد پزشک؛ حیدر صادقی؛ محمد شریعت زاده؛ زهرا صفایی پور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 315-324

چکیده
  زمینه و هدف: سفتی اندام از طریق تغییر در چرخة کشش و انقباض، می‌تواند تأثیر زیادی در بازده حرکت داشته باشد؛ با این وجود، اطلاعات کمی دربارة نقش متقابل این دو پدیده مشاهده می‌شود. هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین مکانیک مفاصل مچ پا و زانو در فازهای منفی و مثبت هاپینگ است، تا از این طریق، ارتباط بین سینتیک و سینماتیک با سفتی و عملکرد چرخة ...  بیشتر