بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
1. بررسی آسیب سلول عصبی در پاسخ به نیروی کششی

سجاد قضاوی؛ بهمن وحیدی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 257-266

چکیده
  با توجه به اهمیت مغز و سلول‌های عصبی و بیماری‌ها و آسیب‌های مربوط به این سلول‌ها، تحقیقات بسیار گسترده‌ای در این حوزه انجام می‌شود؛ اما به‌دلیل تخصصی بودن رفتار این سلول‌ها، هر تحقیقی تنها یک جنبه(الکتروفیزیولوژیکی، شیمیایی و مکانیکی) از این سلول را بررسی کرده ‌است. تحقیقی که بتواند تأثیر این عوامل را بر هم و به‌طور جامع بر رفتار ...  بیشتر