نویسنده = سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
1. معرفی یک مدل جدید چند جاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-50

مهدی یوسفی آذر خانیان؛ سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی؛ مصطفی رستمی


2. مدلسازی بافت اپیتلیوم مری بر مبنای شبکه‌ای از نگاشت‌های کوپله با رویکرد تشخیص ضایعات پیش سرطانی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-60

زهرا السادات حسینی؛ سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی


3. شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-185

قاسم صادقی بجستانی؛ عباس منزوی؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ فرح اشرف‌زاده