شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی
1. پیش بینی مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن راست بر مبنای داده های اکوکاردیوگرافی و شبکه عصبی مصنوعی

حامد عباسی؛ شاهرخ شجاعی؛ نسیم نادری

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 105-116

چکیده
  امروزه جهت تصمیم‏گیری بسیاری از اعمال جراحی قلب و اینکه بیمار قابل عمل است یا از زمان عمل گذشته است، نیاز به اندازه گیری مقاومت عروق ریوی اندازه گیری دارد و چنانچه این مقاومت از یک حد آستانه بالاتر باشد، بیمار غیرقابل عمل تلقی میگردد. وحتی گاهی درمان هایی برای کاهش مقاومت عروق ریوی در بیماریهای اولیه ی این عروق انجام می شود که برای ...  بیشتر