1. کنترل صرع در مدل ترکیبی قشرمخ و اپتوژنتیک با استفاده از کنترل کننده مدلغزشی انتگرالی فراپیچشی زمان معین

سمیرا رضوانی اردکانی؛ سجاد محمدعلی نژاد؛ رضا قاسمی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 283-300

چکیده
  بیماری صرع یکی از مهمترین اختلالات عصبی در جهان به شمار می‌آید. برای مهار حملات صرعی، از الگوریتم‌های کنترلی گوناگون استفاده شده است. در کنترل حملات صرعی، زمان کنترل و کاهش حملات و مقاوم بودن کنترل کننده در برابر تغییرات پارامترهای پاتولوژیکی و نوسانات ناخواسته از اهمیت زیادی برخوردار است. برای لحاظ این الزامات و از آنجا که یکی از ...  بیشتر