بیوالکترومغناطیس
1. مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی

محمدرضا یوسفی نجف‌آبادی؛ رضا جعفری؛ حمید ابریشمی مقدم

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 69-86

چکیده
  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﺤﺪﻭﺩ - ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺶ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻣﻘﻄﻊﻧﮕﺎﺭی ﺍﻟﻘﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭی ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ...  بیشتر

پردازش تصاویر پزشکی
2. بازسازی تصویر در مقطع‌نگاری نوری پخشی با استفاده از روش المان محدود مرتبه بالا

مائده هادی‌نیا؛ رضا جعفری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 317-326

چکیده
  در این مقاله از روش المان محدود مرتبه بالا برای بازسازی تصویر درمقطع‌نگاری نوری پخشی (DOT) استفاده شده است. مقطع‌نگاری نوری پخشی یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی برای تجسم و نمایش پیوستة بافت و میزان اکسیژن خون در مغز و سینه است. بازسازی تصویر در این روش به یک مسأله معکوس منجر می‌شود که  شامل یک مسأله پیشرو و یک الگوریتم تکراری است. مسأله ...  بیشتر