بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
رژیم دارویی بهینه در شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله III

حمید خالوزاده؛ پدرام یزدان بخش؛ فاطمه همایی شاندیز

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 319-334

چکیده
  در این مقاله برای بیماران مبتلا به سرطان پستان که در مرحله III قرار دارند, برای رژیم ترکیبی دوکسوروبیسین و سیکلوفسفامید (AC) در شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی، "دز" دارویی بهینه ای طراحی می شود. مهمترین هدف پزشک معالج از اجرای این شیمی درمانی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله ,III رساندن اندازه تومور به اندازه ...  بیشتر