1. بخش‌بندی خودکار ماهیچه‌های مقطع ران با استفاده از روش چند-اطلس سلسله مراتبی و الگوریتم FRFCM در تصاویر سی‌تی‌اسکن

ملیحه مولائی؛ رضا آقائی زاده ظروفی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 269-282

چکیده
  کمی‌سازی و مدل‌سازی ماهیچه‌های اسکلتی می‌تواند به بررسی بیماری‌های مربوط به ماهیچه، مشکلات حرکتی خاص و شبیه‌سازی-های موردنیاز برای انجام جراحی‌های مربوطه کمک نماید. بدین منظور نیاز به بخش‌بندی ماهیچه‌ها در تصاویر پزشکی است. با توجه به اهمیت ماهیچه‌های مقطع ران در حفظ تعادل بدن و راه رفتن، در این پژوهش، بخش‌بندی این ماهیچه‌ها ...  بیشتر