1. تشکیل حرکت دست رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش بینی زیرحرکت

سیده سمیه نقیبی؛ علی فلاح؛ علی مالکی؛ فرناز قاسمی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 341-350

چکیده
  پیش‌بینی درست مسیر مطلوب حرکتی در سیستم‌های کنترل و بازتوانی حرکت مانند تحریک الکتریکی عملکردی و ربات‌درمانی بسیار ضروری می‌باشد. این‌طور به نظر می‌آید که حرکات دست‌رسانی انسان، متشکل از مجموعه‌ای از زیرحرکات می‌باشد که هر زیرحرکت تصحیحی از مسیر کلی حرکت می‌باشد. با استفاده از زیرحرکات می‌توان، انجام حرکات پیچیده، یادگیری، ...  بیشتر