مهندسی بافت
اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی

گیتی ترکمان؛ علی فلاح؛ محمود مفید؛ صدیقه غیاثی؛ قدمعلی طالبی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 215-225

چکیده
  در این مطالعه از 22 خوکچه هندی نر از نژاد آلبینو 4 تا 6 ماهه به وزن 400 تا 450g استفاده شده است. فشار کنترل شده به وسیله ایندنتور کنترل شونده با کامپیوتر، بر پوست ناحیه برجستگی استخوان ران اندام عقبی حیوان اعمال شد. میزان فشار 291 mmHg بود که به مدت 3 ساعت در سه گروه به صورت پیوسته (3 ساعت)، تکرار شونده (دو دوره 90 دقیقه ای اعمال فشار ...  بیشتر