بیوالکترومغناطیس
1. تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدت 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت القا شده با مواد تمایز دهنده سلولهای عصبی

رضا معصومی جهاندیزی؛ پرویز عبدالمالکی؛ سید جواد مولی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 105-115

چکیده
  در این مقاله به تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدتهای 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی، سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت پرداخته شده است. سلولها بعد از کشت تحت تاثیر القاکننده های تمایز عصبی قرار گرفتند. القاء تمایز  و تابش دهی به مدت 2،4 و 6 ساعت صورت گرفت. یک گروه از سلولهای القا شده با مواد القاگر عصبی، تحت تابش میدان قرار گرفتند. در ...  بیشتر