1. اندازه گیری جریان دم و بازدم در دستگاه اسپیرومتری از نوع سیم داغ

محمد علی اردکانی؛ وحید رضا نفیسی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1387، ، صفحه 325-333

چکیده
  جریان سنج سیم داغ یکی از روش های مناسب برای انجام آزمون های بالینی و تحقیقاتی در زمینه تنفس است. این روش جریان سنجی پاسخ فرکانسی وسیع، پایداری در کالیبراسیون، کمترین افت فشار و دقت لازم در کل بازه موردنظر برای آزمون های بالینی انسانی را ارائه می دهد. با این حال عدم تشخیص جهت جریان هوا در مرحله دم و بازدم یکی از مشکلات این روش است. یکی ...  بیشتر