موضوعات = مدل سازی حرکت انسان
1. معرفی یک مدل جدید چند جاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-50

مهدی یوسفی آذر خانیان؛ سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی؛ مصطفی رستمی


3. طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 121-132

محمد صالحی امینی؛ سیاوش کاظمی راد؛ سامان محمدی؛ رویا نریمانی؛ فرزام فرهمند


6. پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 75-84

افسانه یاوری؛ مصطفی رستمی؛ علی استکی؛ علی تنباکوساز؛ مهدی یوسفی آذر


7. مدلسازی کینماتیکی فرایند نوشتن با استفاده از کنترل پیش‌بین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 109-122

مهدی برج‌خانی؛ فرزاد توحیدخواه


8. مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 33-44

سعید رشیدی؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ علی فلاح؛ فرزاد توحیدخواه


10. بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 179-187

محسن صادقی مهر؛ داوود نادری؛ نادر فرهپور؛ سعید داوودآبادی فراهانی


11. مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 85-93

داوود نادری؛ محسن صادقی مهر؛ نادر فرهپور؛ بهنام میری‌پور فرد


12. بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 57-64

نیما جمشیدی؛ مصطفی رستمی؛ سیامک نجاریان؛ محمدباقر منهاج؛ محمد سعادت نیا؛ فیروز سلامی


13. مدل شبکه عصبی از عضله تحریک شده در شرایط غیر ایزومتریک

دوره -2، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 81-92

عباس عرفانیان امیدوار