شماره جاری: دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-200 

مقاله کامل پژوهشی

1. تشخیص حالت‌های احساسی مبتنی بر EEG با استفاده از شبکه یادگیری عمیق

صفحه 151-160

سیده سعیده زاهدی حقیقی؛ سیدمحمود سخایی؛ محمدرضا دلیری


4. مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر

صفحه 111-120

الیاس ابراهیم زاده؛ حمید سلطانیان زاده؛ بابک نجار اعرابی؛ سید سهراب هاشمی فشارکی؛ جعفر مهوری