فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی (IJBME) - مقالات آماده انتشار