دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل پژوهشی

1. بخش‌بندی خودکار ماهیچه‌های مقطع ران با استفاده از روش چند-اطلس سلسله مراتبی و الگوریتم FRFCM در تصاویر سی‌تی‌اسکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1398

ملیحه مولائی؛ رضا آقائی زاده ظروفی


3. روشی جدید برای تشخیص خودکار بیماری دژنراسیون وابسته ‌به ‌سن ماکولا با استفاده از تصاویر مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

هادی سلطانی زاده؛ امیر بابااوغلی