متن مقالات حاضر در دست ویراستاری است.
مقاله کامل پژوهشی شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی
1. ارائه مدل نورونی جدید مبتنی بر رفتار آشوبگونه شبکه‌های عصبی مصنوعی

حسین بانکی کشکی؛ سیدعلی سیدصالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

چکیده
  ارائه مدل‌های نورونی جدید به‌منظور شبیه‌سازی پدیده‌های شناختی در مغز در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش، مدل نورونی جدیدی مبتنی بر رفتار آشوبگونه وزن‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی در حین یادگیری با استفاده از الگوریتم پس‌انتشارخطا، ارائه شده است. این مدل نخستین مدل نورونی گسسته با قابلیت یادگیری است ...  بیشتر