نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشگاه صنعتی سهند

3 گروه توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

10.22041/ijbme.2021.141814.1647

چکیده

افرادی که از اختلاف طول پا ناشی از کوتاهی یک طرف اندام تحتانی رنج می‌برند، به دلیل بکار بردن مکانیزم‌های جبرانی، الگوی حرکت خود را تغییر می‌دهند. برای بازگرداندن الگوی حرکت به حالت نرمال، استفاده از روش‌های اصلاحی مانند بکار بردن کفی جبران‌کننده‌ تجویز می‌شود. بنابراین، آگاهی از تغییرات حرکتی در با‌ و بدون استفاده از کفی می‌تواند در طراحی روش‌های درمانی به این افراد کمک کند. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات سینماتیک اندام تحتانی، با و بدون استفاده از کفی در افراد دارای کوتاهی پا در بالا رفتن از پله است. در این مطالعه، حرکت 20 شرکت‌کننده در هنگام بالا رفتن از پله در دو گروه افراد سالم و افراد دارای کوتاهی پا توسط سیستم سه بعدی آنالیز حرکت ثبت گردید. تغییرات زوایای سه مفصل لگن، زانو و مچ با مدل 7 عضوی از روش اویلر محاسبه و با استفاده از آزمون آماری t مستقل و زوجی در سطح اطمینان 95% مقایسه شدند. نتایج نشان داد بین افراد سالم و کوتاه پای بدون کفی، تفاوت معناداری وجود دارد. این افراد دارای دامنه حرکتی کمتر زانو، میزان بسته شدن بیشتر زانو و لگن در لحظه تماس اولیه و لحظه جداشدن پا از پله و باز شدن بیشتر مچ پا در لحظه جدا شدن پا از پله در صفحه ساجیتال، دامنه حرکتی و دور شدن بیشتر پا در جدا شدن پا از پله برای زانو در صفحه فرونتال و در صفحه عرضی، چرخش داخلی بیشتر لگن در تماس اولیه و لحظه جدا شدن پا از پله، نسبت به افراد سالم بودند (p <0.05). بعد از استفاده از کفی، تنها دامنه حرکتی، میزان بسته شدن زانو و بیشینه باز شدن و چرخش داخلی لگن بین دو گروه آزمون وکنترل تفاوت معنی‌داری نشان داد (p <0.05). بنابراین استفاده از کفی می‌تواند بسیاری از تغییرات الگوی حرکت مفاصل تحتانی را به حالت طبیعی برگرداند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Kinematics of lower limb joint in people with leg length discrepancy during stair ascending with and without using compensating insole

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehran Ayati Najafabadi 1
  • Alireza Hashemi Oskouei 2
  • Seyed Masoud Rafiaei 3

1 Biomechanics Group, Faculty of biomedical engineering, Sahand University of Technology

2 Assistant Professor - Sahand University of Technology

3 Department of Rehabilitation, ّFaculty of Rehabilitation, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

People who suffer from leg length discrepancy (LLD) due to the shortening of one side of the lower extremities change their movement pattern because of using compensatory mechanisms. Methods such as manipulating a compensating insole are used to correct the movement pattern to normal. Therefore, the knowledge of movement pattern changes in with and without using of insoles can help to develop rehabilitation methods. The aim of this study was to investigate the kinematics of the lower extremities of people with leg length discrepancy during stair climbing with and without using insoles. Twenty participants including 10 normal and 10 LLD people took part in this study. Their movement on stair was recorded using a 7 camera 3-D motion analysis system. Changes in the angles of the hip, the knee and the ankle joints were calculated by the 7-member Euler model and compared by independent and paired sample t-test at 95% confidence level. The results showed that there was a significant difference between healthy people and people with LLD without using insoles. These people had less knee range of movement, higher flexion of the knee and pelvis at the initial contact and toe off and more plantar flexion of the ankle in toe off, higher range of movement and abduction of the knee in toe off, higher internal rotation of hip in toe off and initial contact (p < 0.05). The results also showed that the range of movement, maximum flexion and extension of the knee, and maximum of internal rotation of the hip had no significant different between normal and LLD people (p < 0.05) when using insole. Therefore, the use of insoles can correct of some parameters of the movement pattern of the lower joints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Leg length discrepancy
  • Compensatory insoles
  • Kinematics
  • Motion analysis
  • stair"