نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشکده مهندسی برق واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران

10.22041/ijbme.2022.538155.1718

چکیده

تشخیص به موقع خستگی به بهبود کیفیت و تاثیر گذاری آموزش نوروفیدبک کمک می‌کند. تشخیص خستگی با استفاه از سیگنال اﻟﻜﺘﺮوآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮام شرکت‌‌کنندگان در طی آموزش نوروفیدبک در 10 جلسه آموزش در این مقاله بررسی شده است. آموزش نوروفیدبک دارای دو پروتکل مختلف آموزش نوروفیدبک به نام‌های پروتکل‌های یک و دو هستند. پروتکل اول ویژگی آموزشی ترکیبی از ویژگی فرکانسی و غیرفرکانسی بوده ولی پروتکل دو تنها شامل ویژگی فرکانسی است. در پروتکل اول زمان رخ دادن خستگی، روند شیب تغییرات توان دومین زیرباند پایین آلفا در کانال OZ کاهشی و آنتروپی جایگشتی در کانال FZ افزایشی است. همچنین روند شیب تغییرات امتیاز نیز کاهشی است. در پروتکل دوم روند شیب تغییرات توان دومین زیرباند پایین آلفا در کانال OZ و امتیاز کاهشی است و به عبارت دیگر‌ عدم تغییر ویژگی در راستای هدف آموزش نوروفیدبک در اثر خستگی است و شرکت‌کننده نمی‌تواند امتیازگیری داشته باشد. نتایج براساس روند شیب تغییرات توان دومین زیرباند پایین آلفا و آنتروپی جایگشتی بیان شده است که نشان دهنده رخ دادن خستگی برای یک شرکت‌کننده در پروتکل اول و برای سه شرکت‌کننده در پروتکل دوم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and Processing of Electroencephalogram Signals in Diagnosis of Fatigue During Neurofeedback Training

نویسندگان [English]

  • Maryam Dorvashi 1
  • neda Behzadfar 2

1 Najafabad Branch, Islamic Azad University

2 departmant of elcetrical engineering.najafabad branch.islamic azad university .najafabad ,iran

چکیده [English]

Early detection of fatigue helps to improve the quality and effectiveness of neurofeedback training. Diagnosis of fatigue using the EEG signal of participants during neurofeedback training in 10 training sessions is reviewed in this paper. Neurofeedback training has two different neurofeedback training protocols called protocols one and two. The first protocol is a training feature, a combination of frequency and non-frequency features, but the second protocol only includes frequency features. In the first fatigue time protocol, the slope trend of the power changes of the second low alpha sub-band in the OZ channel is decreasing and the permutation entropy in the FZ channel is increasing. The slope of the score changes is also decreasing. In the second protocol, the slope trend of power changes is the second low alpha sub-band in the OZ channel and decreases the score, in other words, the lack of feature change in line with the goal of neurofeedback training is due to fatigue and the participant cannot score. The results are based on the power slope trend of the second lower alpha sub-band and permutation entropy, which indicates that fatigue occurs for one participant in the first protocol and for three participants in the second protocol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroencephalogram
  • fatigue
  • Neurofeedback training
  • Power of lower
  • Signal processing