نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی

2 گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

4 محقق پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته

5 محقق گروه پردازش علائم زیستی پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته

10.22041/ijbme.2022.545465.1744

چکیده

نیاز تحلیلگران مصاحبه‏ به تشخیص فریب موضوعی است که زمینه ارائه راهکارهایی را برای توانمندسازی آنها فراهم کرده است. بطوریکه می‏توان از طریق پایش فعالیت‏های نا آشکار، گنگ و یا متناقض سوژه حین مصاحبه به شخص خبره و تحلیل‏گر مصاحبه کمک کرد. این مطالعه با هدف ترکیب اطلاعات کمی و کیفی در جهت کمک به بهبود تشخیص فریب انجام شد. به همین منظور، در کنار بهره‏گیری از ظرفیت روش‏های تحلیل کلامی و غیرکلامی از فناوری‏ تصویربرداری حرارتی و روش‏های نوین تحلیل پویایی بروز الگوهای حرارتی کمک گرفته شد تا به بهبود تشخیص آگاهی مخفی شده در افراد کمک کند. سپس بر اساس طراحی انجام شده، دادگانی شامل 48 فرد راستگو و دروغگو که در سناریوی ساختگی شرکت کرده‏ بودند، تهیه شد. در ادامه، با استفاده از دو شیوه کیفی تحلیل اطلاعات کلامی و غیرکلامی شامل تحلیل محتوای معیار مدار (CBCA) و مصاحبه تحلیل رفتار (BAI) به تشخیص افراد دروغگو و راستگو پرداخته‏ شد و در تکمیل نتایج به دست آمده بر مبنای این دو روش، با به‌کارگیری روش تحلیل ارتباطات موثر، تحلیل شبکه فیزیولوژیک ارتباط بین نواحی مختلف چهره در تصاویر حرارتی افراد انجام شد. در نتیجه ترکیب اطلاعات کمی و کیفی دقت نهایی تشخیص افراد از متوسط 73.61% به 79.17% افزایش پیدا کرد. بررسی تحلیل‏ توافقی بین روش‏ها توسط ضریب کاپا و تحلیل اطلاعات ماتریس آشفتگی بیانگر وجود اطلاعات مکمل در روش‏های مختلف کمی و کیفی جهت بازشناسی آگاهی مخفی شده در افراد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Concealed information recognition with the fusion of physiological communication network of facial areas and psychological analysis

نویسندگان [English]

  • Amin Mohammadian 1
  • akram ghorbali 2
  • Maryam Asadolah Tooyserkani 3
  • Razieh kaveh 4
  • kian shahi 5

1 Research assistance professor

2 Department of Psychology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Psychology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 member of rcdat

5 member of rcdat

چکیده [English]

The interview analyst’s need to detect deception is a topic that has provided the conditions for providing solutions to empower them. So that, the experts and interview analysts can be assisted by automatically monitoring the subject's unsalient, unknown, or counterintuitive activities during the interview. The aim of this study was to combine quantitative and qualitative information to help improve the detection of deception. For this purpose, in addition to using the capacity of verbal and non-verbal analysis methods, thermal imaging technology and new methods of spatiotemporal analysis of the thermal patterns have been used to detect concealed information in individuals. Then, based on the study design, the database consisting of 48 truth-tellers and liars who participated in a mock scenario was collected. Then, two qualitative methods of verbal and non-verbal information analysis, including standard criteria-based content analysis (CBCA) and behavioral analysis interview (BAI) scoring, were used to identify liars and truth-tellers. In completing the results obtained based on these two methods, using effective connectivity analysis method, physiological network analysis of communication between different areas of the face was performed in thermal images of individuals. As a result of combining quantitative and qualitative information, the final accuracy of individuals' diagnosis increased from an average of 73.61% to 79.17%. The investigation of the agreement analysis between methods by kappa coefficient and analysis of confusion matrix information indicated the existence of complementary information in various quantitative and qualitative methods to identify concealed information in individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concealed information
  • Effective connectivity
  • Thermal image
  • Verbal and nonverbal behavioral analysis