نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی پزشکی بیومکانیک، آزمایشگاه مکانیک بافت، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 آزمایشگاه مکانیک بافت، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

10.22041/ijbme.2022.544499.1739

چکیده

آترواسکلروز یکی از بیماری‌های شایع در سیستم قلب و عروق و از عوامل اصلی مرگ و میر محسوب می‌شود. همچنین اکثر سکته‌های قلبی به علت پارگی پلاک آترواسکلروز و تشکیل آمبولی رخ‌می‌دهند. بر همین اساس، تشخیص میزان آسیب‌پذیری پلاک، فاکتور کلیدی در پیشگیری از پیامد‌های حاد ناشی از پارگی پلاک است. علیرغم اینکه مکانیسم‌های درگیر در پارگی پلاک به طور کامل درک نشده‌اند، اما بر‌روی نقش مهم فاکتورهای بیومکانیکی از قبیل بارهای مکانیکی در تشکیل، پیشرفت و پارگی پلاک توافق وجود‌دارد. از این رو، در این مطالعه، اثرات بیومکانیکی تغییر در ماهیت پلاک از لیپیدی به کلسیفه و نیز تغییرات ضخامت پوشش فیبری پلاک مورد بررسی قرار‌گرفت. هندسه مقطع یک شریان کرونر مبتلا به آترواسکلروز از تصاویر هیستولوژی استخراج و در راستای محور شریان به صورت سه بعدی شبیه‌سازی گردید. در این شبیه‌سازی‌ها از تابع انرژی کرنشی هولزاپفل، به عنوان یک مدل ریزساختاری کارا، برای توصیف رفتار مکانیکی رگ و پوشش فیبری پلاک بهره گرفته شده‌است تا جهت‌گیری فیبرهای کلاژن را نیز در رفتار مکانیکی مشاهده‌نمود. با توجه به اینکه مقطع عروق مبتلا به آترواسکلروز نامتقارن است، برای اعمال دقیق جهت‌گیری فیبرهای کلاژن از فرض رگ به صورت استوانه اجتناب شده و به کمک سیستم مختصات گسسته‌ راستاهای محیطی، محوری و شعاعی برای هر المان به صورت جداگانه ایجاد‌گردید. با کلسیفه‌شدن و نزدیک‌شدن خواص مکانیکی پلاک به دیواره سالم، به نظر می‌رسد که پلاک‌ به پایداری بیشتری می‌رسد و در مجاورت خود، توزیع تنش یکنواخت‌تری ایجاد می‌نماید. از طرف دیگر، ضخامت پوشش فیبری پلاک برای مهار تمرکز تنش در اطراف هسته نرم پلاک نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و بیشینه تنش‌ها را به دیگر نواحی مقطع رگ انتقال می‌دهد. به کمک این شبیه‌سازی‌های ریزساختاری می‌توان پاسخ‌های بافت زنده از قبیل تقویت و تضعیف ساختار فیبری ماتریس خارج سلولی و روند ایجاد یک هموستاز جدید را از نظر بیومکانیکی ارزیابی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of coronary artery plaque and analysis of plaque calcification and Fibrous cap thickness impact on resulting stress patterns

نویسندگان [English]

  • Hadi Taghizadeh 1
  • Faezeh Amini 2

1 Assistant Professor, Tissue Mechanics Laboratory, Faculty of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Ira

2 Tissue Mechanics Laboratory, Faculty of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Atherosclerosis, a common cardiovascular disease, is among the leading causes of death. Many of the heart attacks results from ruptured atherosclerotic lesion and emboli formation. Then, the susceptibility of the lesion is a key factor in preventing negative outcomes of the rupture. Mechanisms of plaque rupture are under debate. However, a general agreement on the bold contribution of hemodynamic factors including the blood pressure is established. In the current study, Biomechanical impacts of plaque calcification procedure and the changed thickness of fibrous cap were investigated. To do so, a cross-section of the constricted coronary artery is reconstructed from the histological images and extruded in the axial direction of the artery to produce the three dimensional configuration of the coronary model. Holzapfel strain energy density function is utilized for mechanical description of the arterial tissue and the fibrous cap which enables us to adopt collagen fiber orientation into the mechanical model. Furthermore, since the constricted vessel configuration is asymmetrical, instead of simplified cylindrical coordinates for collagen orientation, a discrete coordinate system is assigned to every element and respective circumferential, axial and radial directions were assigned. With calcification, plaque is more stable and produces monotonic stress patterns in its vicinity. Also, the fibrous cap thickness plays an important role as a barrier to inhibit stress concentration from soft lipid core and disturb the mechanical loads to the neighboring regions. These two parameters, provide useful insight on mechanical load distribution around an atherosclerotic lesion and the pathway of arterial tissue toward a new homeostasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atherosclerosis
  • Plaque rupture
  • Stress analysis
  • Holzapfel strain energy
  • Collagen fiber orientation
  • Finite element analysis