نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22041/ijbme.2020.130962.1607

چکیده

مدلسازی شکل آماری به طور گسترده در کاربردهای مربوط به تصاویر قلبی مورد استفاده واقع می‌شود. مطالعات بسیاری با هدف ساخت این مدل‌ها به طور بهینه انجام پذیرفته است. مقاله حاضر به ارزیابی مدل‌های سه بُعدی مختلف از اِندوکاردیوم که در نتیجه‌ی به کارگیری استراتژی‌های متفاوتِ همراستاسازی پوسته‌ها، تولید شده‌اند، می پردازد. با کمک 20 داده‌ی نرمال، سه مدل سه بُعدی مختلف از اِندوکاردیوم در فاز انتهای سیستول از طریق روش‌های همراستاسازی متفاوت با استفاده از نقاط مرکزِ رأس(CoA) ، مرکزِ جرم (CoM)و مرکزِ قاعده‌ی(CoB) اِندوکاردیوم ساخته شد. آنالیز مؤلفه اصلی به منظور تشریح اختلافات آماری مدل‌ها محاسبه گردید. کارایی مدل‌ها توسط معیارهای فشردگی، قابلیت تعمیم و اختصاصی بودن مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین فاصله‌ی ‌هاسدُرف به عنوان شاخصی جهت بررسی عملکرد هر مدل در کاربرد بخش‌بندی از طریق تکینیک مدلِ شکلِ فعال مورد استفاده واقع شد. نتایج حاصله بیانگر این است که مدل مبتنی بر CoB نسبت به مدل مبتنی بر CoA فشردگی کمتر و نسبت به مدل مبتنی بر CoM فشردگی بیشتری دارد. با اینکه در یک تعداد مُد معین خطای بازسازی نمونه‌ها در هر سه مدل تقریبا یکسان می‌باشد اما همراستاسازی بر مبنای CoB منجر به ساخت مدلی شد که منحصربه فردتر از دو مدل دیگر بود. در نهایت، مقایسه نتایج ‌هاسدُرف بیانگر این است که بخش‌بندی اِندوکاردیوم با استفاده از مدل مبتنی بر CoB دارای دقت بیشتری نسبت به دو مدل دیگر است. آنالیز کمّی نتایج حاکی از آن است که تغییر روش همراستاسازی در ساخت مدل شکل آماریِ حاصله مؤثر می‌باشد. به گونه‌ای که بهبود در میزان شاخص اختصاصی بودن و دقت بخش‌بندی با استفاده از مدل ساخته شده بر مبنای CoB در نتایج بدست آمده نسبت به روش مرسوم CoM کاملا مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Statistical Shape Modeling and Segmentation of the Left Ventricle Endocardium from CMR images based on Different Anatomical Landmark Alignments

نویسندگان [English]

  • Gelareh Valizadeh 1
  • Farshid Babapour Mofrad 2
  • Ahmad Shalbaf 3

1 Ph.D. Student, Department of Medical Radiation Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Medical Radiation Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Biomedical Engineering & Medical Physics, Shahid Beheshti University of Medical sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Statistical Shape Modeling is widely used in many applications of cardiac images. Many efforts have been done to generate optimized Statistical Shape Models (SSMs). In this paper, we evaluated three different 3D endocardial models constructed using different alignment procedures. From 20 healthy CMR datasets, three different endocardial models are generated by varying the surface alignment methods means based on the Center of the Apex (CoA), the Center of Mass (CoM), and the Center of the Basal (CoB) of the endocardium. Then Principle Component Analysis (PCA) is applied to show the maximum variation of the SSMs. The constructed statistical models are compared by measuring the compactness, generalization ability, and specificity. Besides, the performance of each model in the 3D endocardial segmentation application using the Active Shape Model (ASM) technique is evaluated by the Hausdorff Distance (HD) criterion. The results indicate that the CoB-based model is less compact than the CoA-based model but more compact than the CoM-based model. Although for a constant number of modes the reconstruction error is approximately the same for all models, surface alignment based on CoB leads to generate a more specific model than the others. The resulted HDs show that the CoB alignment strategy produces the ASM which has the best performance in 3D endocardial segmentation among the other models. The computed results from the quantitative analysis demonstrate that varying alignment strategies affect the quality of the constructed SSM. It is obvious that the specificity and segmentation accuracy of the proposed CoB-based model outperforms the classical CoM-based approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical Shape Modeling
  • Left Ventricle
  • Active Shape Model
  • Endocardium
  • Segmentation
  • Cardiac MRI
  • Model Evaluation