آ

 • آقایی زاده ظروفی، رضا آنالیز تصاویر چهره به منظور تشخیص خواب آلودگی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 247-266]

 • آوری، حامد مطالعه عددی تبادل گازهای تنفسی در سیستم ریوی برای ارائه رابطه ای بین میزان فعالیت فرد و آهنگ تنفس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-46]

ا

 • ابریشمی مقدم، حمید یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر به منظور بازشناسی خودکار الگوهای بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 179-189]

 • ابریشمی مقدم، حمید استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 215-231]

 • احمدلوی داراب، مجید مطالعه عددی تبادل گازهای تنفسی در سیستم ریوی برای ارائه رابطه ای بین میزان فعالیت فرد و آهنگ تنفس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-46]

 • احمدیان، علیرضا آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 297-303]

 • احمدیان، علیرضا ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • اردکانی، محمد علی اندازه گیری جریان دم و بازدم در دستگاه اسپیرومتری از نوع سیم داغ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 325-333]

 • استکی، علی ارزیابی دینامیک حاکم بر سیستم کنترل تعادل حین ایستادن کامل در فرد سالم و بیمار همی پلژی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 95-107]

 • افتخاری یزدی، پوپک مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

 • ایمان پرست، علی تحلیل عددی پارامترهای موثر بر جریان در یک مدل کامل میزنای با حرکت دودی شکل [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 29-37]

ب

 • بابلی، مهران آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 297-303]

 • بخشی تفتی، احسان تاثیر خروج از مرکز گرفتگی های شریانی بر جریان خون با استفاده از روش برهم کنش سیال-جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 9-20]

 • بهرامی، فریبا مدلی رفتار پایه جهت توصیف یادگیری نوشتن حروف فارسی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 75-84]

پ

 • پرنیان‌پور، محمد سیستم اعصاب مرکزی چگونه مساله نامعینی را در ناحیه کمری حل می کند؟ مدلسازی 18 عضله ای تمرین ایزومتریک در سطح مهره L5/L4 ناحیه کمری بر اساس مدل هیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 109-122]

 • پیروی، حبیب اله مدلسازی المان محدود سه فازی دیسک بین مهره ای برای کاربرد در مطالعات بیومکانیکی مهندسی بافت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]

ت

 • تفضلی شادپور، محمد بررسی تغییرات خواص بیومکانیکی بازسازی شریان براکیال با تغییر سن با استفاده از روش اندرکنش سیال- جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-8]

 • تفضلی شادپور، محمد تاثیر خروج از مرکز گرفتگی های شریانی بر جریان خون با استفاده از روش برهم کنش سیال-جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 9-20]

 • توحیدخواه، فرزاد ارائه مدلی برای بررسی حرکت فک حین تکلم [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-129]

ج

 • جمشیدی، نیما بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

چ

 • چیذری، محمود مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

ح

 • حصارکی، سعید بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-283]

 • حق‌پناهی، محمد مدلسازی المان محدود سه فازی دیسک بین مهره ای برای کاربرد در مطالعات بیومکانیکی مهندسی بافت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]

خ

 • خلیلیان، مرتضی مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

د

 • دلیری، ایوب ارائه مدلی برای بررسی حرکت فک حین تکلم [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-129]

ر

 • راجی، سید حمید تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 233-246]

 • راشدی، احسان سیستم اعصاب مرکزی چگونه مساله نامعینی را در ناحیه کمری حل می کند؟ مدلسازی 18 عضله ای تمرین ایزومتریک در سطح مهره L5/L4 ناحیه کمری بر اساس مدل هیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 109-122]

 • رستمی، مصطفی بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • رضازاده، مجتبی مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

 • رضایی، نادر ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • روشنی تبریزی، پونه آنالیز تصاویر چهره به منظور تشخیص خواب آلودگی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 247-266]

س

 • سعادت نیا، محمد بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • سلامی، فیروز بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

ش

 • شکفته، یاسر ارائه مدلی برای بررسی حرکت فک حین تکلم [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-129]

 • شوشتری، پریسا فشرده سازی انتخابی تصاویر MRI سه بعدی با استفاده از مش بندی انطباقی تصویر و اعمال تبدیل ویولت مبتنی بر ناحیه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 191-201]

ص

 • صادقی مهر، محسن مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-93]

 • صدری، سعید تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 233-246]

 • صنیعی، نامدار آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 297-303]

ط

 • طلوعی، آذر یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر به منظور بازشناسی خودکار الگوهای بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 179-189]

ع

 • عرفانیان امیدوار، عباس کنترل کننده تطبیقی فازی سلسله مراتبی به منظور کنترل حرکت مفصل زانو با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 335-349]

 • علیرضایی، جواد ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • علیرضایی، جواد به دست آوردن جداره های داخلی بطن چپ به کمک روش سریع مار بی-اسپیلاین تطبیق پذیر و ارائه مدل سه بعدی برای بطن چپ [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 203-214]

 • علیزاده، منصور ارائه یک مدل هایپر الاستیک برای رفتار مکانیکی دیواره رگ کروناری LAD انسان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 317-324]

غ

ف

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین فشرده سازی انتخابی تصاویر MRI سه بعدی با استفاده از مش بندی انطباقی تصویر و اعمال تبدیل ویولت مبتنی بر ناحیه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 191-201]

 • فتورائی، ناصر تحلیل عددی انسداد کامل شریان کاروتید معمولی انسان در اثر پدیده ترومبوآمبولی شریانی با ارائه یک مدل اجزای محدود تماسی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 285-296]

 • فتورائی، ناصر تحلیل عددی پارامترهای موثر بر جریان در یک مدل کامل میزنای با حرکت دودی شکل [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 29-37]

 • فرهپور، نادر مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-93]

 • فلاح، علی استفاده از سینرژی در کنترل پروتز عصبی بازتوانی حرکت دست رسانی: سینرژی عضلات یا سینرژی کینماتیک؟ [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 131-140]

ق

 • قاسمی، پژمان استفاده از قطبش نور به عنوان روشی جدید در ارزیابی کیفی داروهای جلدی ضد اشعه ماورابنفش: مدلسازی و شبیه سازی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 305-315]

 • قالیچی، فرزان بررسی تغییرات خواص بیومکانیکی بازسازی شریان براکیال با تغییر سن با استفاده از روش اندرکنش سیال- جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-8]

 • قالیچی، فرزان مطالعه عددی تبادل گازهای تنفسی در سیستم ریوی برای ارائه رابطه ای بین میزان فعالیت فرد و آهنگ تنفس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-46]

 • قرشی، سید علی آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 297-303]

 • قماشچی، حامد ارزیابی دینامیک حاکم بر سیستم کنترل تعادل حین ایستادن کامل در فرد سالم و بیمار همی پلژی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 95-107]

ک

 • کافیه، راحله تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 233-246]

 • کبروی، حمیدرضا کنترل کننده تطبیقی فازی سلسله مراتبی به منظور کنترل حرکت مفصل زانو با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 335-349]

 • کچاریان، آرمن به دست آوردن جداره های داخلی بطن چپ به کمک روش سریع مار بی-اسپیلاین تطبیق پذیر و ارائه مدل سه بعدی برای بطن چپ [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 203-214]

 • کرمانی، سعید استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 215-231]

گ

 • گیتی، معصومه یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر به منظور بازشناسی خودکار الگوهای بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 179-189]

م

 • مالکی، علی استفاده از سینرژی در کنترل پروتز عصبی بازتوانی حرکت دست رسانی: سینرژی عضلات یا سینرژی کینماتیک؟ [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 131-140]

 • مجری، افسانه تاثیر خروج از مرکز گرفتگی های شریانی بر جریان خون با استفاده از روش برهم کنش سیال-جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 9-20]

 • محبی نژاد، ایمان ارائه یک مدل هایپر الاستیک برای رفتار مکانیکی دیواره رگ کروناری LAD انسان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 317-324]

 • مرادی، محمدحسن استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 215-231]

 • مرادی، محمدحسن طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی چند کاناله ساعد با استفاده از یک ساختار خودسازمانده فازی-عصبی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 141-154]

 • مرصوصی، مهدی به دست آوردن جداره های داخلی بطن چپ به کمک روش سریع مار بی-اسپیلاین تطبیق پذیر و ارائه مدل سه بعدی برای بطن چپ [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 203-214]

 • مضطرزاده، فتح اله بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-283]

 • مطیع نصرآبادی، علی ارزیابی دینامیک حاکم بر سیستم کنترل تعادل حین ایستادن کامل در فرد سالم و بیمار همی پلژی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 95-107]

 • مکی آبادی، بهادر طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی چند کاناله ساعد با استفاده از یک ساختار خودسازمانده فازی-عصبی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 141-154]

 • منهاج، محمدباقر بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • مهری دهنوی، علیرضا تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 233-246]

 • میران‌بیگی، محمدحسین استفاده از قطبش نور به عنوان روشی جدید در ارزیابی کیفی داروهای جلدی ضد اشعه ماورابنفش: مدلسازی و شبیه سازی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 305-315]

 • میری‌پور فرد، بهنام مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-93]

ن

 • نادری، داوود مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-93]

 • ناصرالاسلامی، بهمن سیستم اعصاب مرکزی چگونه مساله نامعینی را در ناحیه کمری حل می کند؟ مدلسازی 18 عضله ای تمرین ایزومتریک در سطح مهره L5/L4 ناحیه کمری بر اساس مدل هیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 109-122]

 • نجاریان، سیامک بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • نساجیان، محمدرضا سیستم اعصاب مرکزی چگونه مساله نامعینی را در ناحیه کمری حل می کند؟ مدلسازی 18 عضله ای تمرین ایزومتریک در سطح مهره L5/L4 ناحیه کمری بر اساس مدل هیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 109-122]

 • نظافتی، نادر بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-283]

 • نفیسی، وحید رضا اندازه گیری جریان دم و بازدم در دستگاه اسپیرومتری از نوع سیم داغ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 325-333]

 • نقیب الحسینی، مریم مدلی رفتار پایه جهت توصیف یادگیری نوشتن حروف فارسی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 75-84]

 • نوسودی، نسیم بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-283]

 • نویدبخش، مهدی مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

 • نیرومند اسکویی، هانیه بررسی تغییرات خواص بیومکانیکی بازسازی شریان براکیال با تغییر سن با استفاده از روش اندرکنش سیال- جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-8]

 • نیکخو، محمد مدلسازی المان محدود سه فازی دیسک بین مهره ای برای کاربرد در مطالعات بیومکانیکی مهندسی بافت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]

و

 • وحیدی، بهمن تحلیل عددی انسداد کامل شریان کاروتید معمولی انسان در اثر پدیده ترومبوآمبولی شریانی با ارائه یک مدل اجزای محدود تماسی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 285-296]

 • وحیدی، بهمن تحلیل عددی پارامترهای موثر بر جریان در یک مدل کامل میزنای با حرکت دودی شکل [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 29-37]

ی

 • یوسفی ریزی، فرشته ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]