آ

 • آیت الهی، احمد یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام [-2، شماره 1، 1384، صفحه 71-80]

ا

 • ابوالحسنی، محمدجواد طراحی و ساخت سیستم داپلر فراصوت پالسی جهت اندازه گیری سرعت جریان خون در عروق [-2، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]

 • امینی، لادن جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 17-34]

ب

 • بنی هاشم، علی اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنت های دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت– پوشش و پوشش– استخوان [-2، شماره 1، 1384، صفحه 1-8]

ت

 • توحیدخواه، فرزاد مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده [-2، شماره 1، 1384، صفحه 57-70]

ج

 • جعفرنیادابانلو، نادر یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام [-2، شماره 1، 1384، صفحه 71-80]

 • جعفری، امیرهمایون مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده [-2، شماره 1، 1384، صفحه 57-70]

 • جوهری‌مجد، وحید یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام [-2، شماره 1، 1384، صفحه 71-80]

خ

 • خطیبی راد، سعیده شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– عضله [-2، شماره 1، 1384، صفحه 9-16]

س

 • سخایی، سیدمحمود طراحی بهینه الگوی پرتو در آرایه های فراصوت با ملاحظه حساسیت مبدل [-2، شماره 1، 1384، صفحه 47-56]

 • سلطانیان‌زاده، حمید جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 17-34]

ع

ف

 • فرهنگ دوست، خلیل اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنت های دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت– پوشش و پوشش– استخوان [-2، شماره 1، 1384، صفحه 1-8]

 • فلاح، علی مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده [-2، شماره 1، 1384، صفحه 57-70]

ق

 • قانعی، علی اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنت های دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت– پوشش و پوشش– استخوان [-2، شماره 1، 1384، صفحه 1-8]

گ

 • گیتی، معصومه جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 17-34]

ل

 • لوکس، کارو جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 17-34]

م

 • محلوجی‌فر، علی طراحی بهینه الگوی پرتو در آرایه های فراصوت با ملاحظه حساسیت مبدل [-2، شماره 1، 1384، صفحه 47-56]

 • محمودی، مهرک شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– عضله [-2، شماره 1، 1384، صفحه 9-16]

 • مک لرنون، دزموند یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام [-2، شماره 1، 1384، صفحه 71-80]

ه

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده [-2، شماره 1، 1384، صفحه 57-70]

 • همتی، نیما طراحی و ساخت سیستم داپلر فراصوت پالسی جهت اندازه گیری سرعت جریان خون در عروق [-2، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]