آ

 • آذغانی، محمود رضا مقایسة تغییر ابعاد عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در طی فعالیت‌های مفصل شانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 341-350]

 • آذغانی، محمود رضا ارزیابی نقش فعالیت عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در ایجاد فعالیت‌های مختلف مفصل شانه [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 283-291]

 • آسمانی، داوود بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبکه‌های کارکردی در افراد بزرگسال سالم [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-111]

 • آیینی، فرایین یک چارچوب پیشنهادی برای تشخیص هویت بر اساس خط محیطی دندان‏ها [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-131]

ا

 • ابوطالبی، وحید ارزیابی عملکرد الگوریتمLASSO با فاز تصحیح‌شده در سیستم‌هایBCI مبتنی بر SSVEP [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 205-214]

 • ابوطالبی، وحید آشکارسازی مولفة P300 سیگنال مغزی با استفاده از الگوی زمانی مشترک وزن‌دار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 387-397]

 • احسانی، حسین روشی نوین برای مدل‌سازی ریاضی سیستم اسکلتی بدن انسان: لحاظ نمودن ویژگی‌های سینماتیکی مفاصل زیستی و اثر زنجیره‌های سینماتیکی پیچیده‌ی سیستم اسکلتی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 191-203]

 • اشرفی، مهران شبیه‌سازی عددی توزیع تنش در لیگامنت پریودنتال مربوط به دندان‌های اینسایزر و پرمولار طی بارگذاری‌های مختلف [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 49-57]

ب

 • بهرامی، سعید تأثیر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی بر احتمال تشکیل پلاک‌های آترواسکلروز در درخت طبیعی عروق کرونر چپ [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 293-303]

 • بهرامی، فریبا تأثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 361-374]

 • بهزادی پور، سعید کنترل دوجانبه‌ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

پ

 • پاک، فاطمه آشکارسازی و دسته‌بندی تمام خودکار نواحی مشکوک در تصاویر ترموگرام پستان برای تشخیص زودهنگام سرطان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]

 • پرنیان پور، محمد روشی نوین برای مدل‌سازی ریاضی سیستم اسکلتی بدن انسان: لحاظ نمودن ویژگی‌های سینماتیکی مفاصل زیستی و اثر زنجیره‌های سینماتیکی پیچیده‌ی سیستم اسکلتی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 191-203]

ث

ج

 • جعفری، مینا استنتاج مجموعة پیش‌بینی کننده در شبکة تنظیم کنندة ژن مبتنی بر الگوریتم‌جستجوی گرانشی و تابع برازندگی میانگین آنتروپی شرطی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 375-386]

ح

 • حاجی زاده، مریم بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • حسینی، فریده السادات مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 143-161]

 • حیدری نژاد، حمید تنظیم گلوکز خون با استفاده از کنترل مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی در بیماران دیابتی نوع 1 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 327-339]

خ

 • خلیل زاده، محمد علی تعیین درجه‌ی بهینه مقطع پوانکاره سه‌بعدی برای تشخیص حملات صرعی با استفاده ازEEG [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]

 • خلیل زاده، محمد علی ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام در روند نوروفیدبک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 243-251]

د

 • دلاوری، هادی تنظیم گلوکز خون با استفاده از کنترل مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی در بیماران دیابتی نوع 1 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 327-339]

ذ

 • ذوالفقارزاده کرمانی، مهدی ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام در روند نوروفیدبک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 243-251]

ر

 • رازی، محمد بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • رستمی، مصطفی روشی نوین برای مدل‌سازی ریاضی سیستم اسکلتی بدن انسان: لحاظ نمودن ویژگی‌های سینماتیکی مفاصل زیستی و اثر زنجیره‌های سینماتیکی پیچیده‌ی سیستم اسکلتی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 191-203]

 • رهنما، لیلا مقایسة تغییر ابعاد عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در طی فعالیت‌های مفصل شانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 341-350]

 • رهنما، لیلا ارزیابی نقش فعالیت عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در ایجاد فعالیت‌های مختلف مفصل شانه [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 283-291]

 • روغنی یزدی، مهدیه مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 143-161]

ز

 • زارع، سید حمید بهینه سازی دمپر مغناطیسی دورانی هیبریدی با سطح قوسدار با کاربرد در پروتز زانو [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 253-265]

س

 • سالاریه، حسن کنترل دوجانبه‌ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • سبزپوشان، سید حجت ارائة مدلی برای ثابت زمانی دریچه‌های یونی در نورون‌ها [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 267-282]

 • سبزپوشان، سید حجت تجزیه و تحلیل دوشاخگی در نوسانات زود هنگام سلول عضله بطنی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 351-360]

 • ستاری نایینی، وحید استنتاج مجموعة پیش‌بینی کننده در شبکة تنظیم کنندة ژن مبتنی بر الگوریتم‌جستجوی گرانشی و تابع برازندگی میانگین آنتروپی شرطی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 375-386]

 • سلطانیان زاده، حمید بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبکه‌های کارکردی در افراد بزرگسال سالم [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-111]

 • سلیمانی، غزاله تأثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 361-374]

 • سلیمیان ریزی، فرشته آشکارسازی مولفة P300 سیگنال مغزی با استفاده از الگوی زمانی مشترک وزن‌دار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 387-397]

 • سولو، گیزلا بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • سیری، سعید مدل‌سازی عددی پدیدة تنظیم خودکار در شریان کاروتید مشترک انسانی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 229-241]

 • سیفی، بهزاد ارائه‌‌ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

ش

 • شاکری، سعید پیاده‌سازی سیستم آشکارساز افتادن سالمندان درتلفن‌های همراه هوشمند با استفاده از حسگرهای شتاب‌سنج و میکروفن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 399-410]

 • شریفی، مجتبی کنترل دوجانبه‌ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • شهاب، مجتبی ارائه‌‌ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

 • شهیدی، نیلوفر تجزیه و تحلیل دوشاخگی در نوسانات زود هنگام سلول عضله بطنی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 351-360]

ص

 • صادقی، محمدتقی آشکارسازی مولفة P300 سیگنال مغزی با استفاده از الگوی زمانی مشترک وزن‌دار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 387-397]

 • صدیقی، امیرسعید ارائه‌‌ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

 • صیادی، حسن بهینه سازی دمپر مغناطیسی دورانی هیبریدی با سطح قوسدار با کاربرد در پروتز زانو [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 253-265]

ط

 • طباطبایی قمشه، فرهاد بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

ع

 • عابدی، محسن شبیه‌سازی گام برداشتن در بیماران فلج یک‌سویه و فلج پایین‌تنه با استفاده از مدل‌های اسکلتی عصبی عضلانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]

 • عازمی، قاسم تشخیص همزمانی فاز در سیگنال‌های EEG نوزادان با استفاده از روش اطلاعات متقابل [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 215-227]

 • عمادی اندانی، مهران تأثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 361-374]

ف

 • فتحی، علیرضا طراحی بهینة یک اورتز زانو مجهز به عملگرهای الاستیک سری [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 305-316]

 • فتورائی، ناصر ارائه‌‌ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

 • فتورایی، ناصر مدل‌سازی عددی پدیدة تنظیم خودکار در شریان کاروتید مشترک انسانی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 229-241]

 • فرهمند، فرزام کنترل دوجانبه‌ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • فیروزآبادی، محمد شبیه‌سازی گام برداشتن در بیماران فلج یک‌سویه و فلج پایین‌تنه با استفاده از مدل‌های اسکلتی عصبی عضلانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]

 • فیروزمند، محمد آشکارسازی و دسته‌بندی تمام خودکار نواحی مشکوک در تصاویر ترموگرام پستان برای تشخیص زودهنگام سرطان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]

 • فیروزی، فرامرز تأثیر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی بر احتمال تشکیل پلاک‌های آترواسکلروز در درخت طبیعی عروق کرونر چپ [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 293-303]

ق

 • قالیچی، فرزان بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • قالیچی، فرزان شبیه‌سازی عددی توزیع تنش در لیگامنت پریودنتال مربوط به دندان‌های اینسایزر و پرمولار طی بارگذاری‌های مختلف [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 49-57]

 • قالیچی، فرزان بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 133-142]

 • قجرجزی، آزاده ارائة مدلی برای ثابت زمانی دریچه‌های یونی در نورون‌ها [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 267-282]

 • قجرجزی، آزاده تجزیه و تحلیل دوشاخگی در نوسانات زود هنگام سلول عضله بطنی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 351-360]

 • قشونی، مجید ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام در روند نوروفیدبک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 243-251]

 • قوامی، بهنام استنتاج مجموعة پیش‌بینی کننده در شبکة تنظیم کنندة ژن مبتنی بر الگوریتم‌جستجوی گرانشی و تابع برازندگی میانگین آنتروپی شرطی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 375-386]

ک

 • کارگر، رومینا تأثیر تخریب مصنوعی ناشی از سوراخ سوزن سرنگ بر رفتار وابسته به زمان دیسک بین مهره‌ای [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 317-326]

 • کوچکی، مجتبی بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 133-142]

 • کیان بستان آباد، شراره ارزیابی نقش فعالیت عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در ایجاد فعالیت‌های مختلف مفصل شانه [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 283-291]

 • کیان بستان اباد، شراره مقایسة تغییر ابعاد عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در طی فعالیت‌های مفصل شانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 341-350]

ل

 • لشکری، امیراحسان آشکارسازی و دسته‌بندی تمام خودکار نواحی مشکوک در تصاویر ترموگرام پستان برای تشخیص زودهنگام سرطان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]

 • لشکری، صالح تعیین درجه‌ی بهینه مقطع پوانکاره سه‌بعدی برای تشخیص حملات صرعی با استفاده ازEEG [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]

م

 • مالکی، علی شاخص هورست چندگانة اصلاح شده برای ارزیابی میزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 163-178]

 • محمدی، سارا تشخیص همزمانی فاز در سیگنال‌های EEG نوزادان با استفاده از روش اطلاعات متقابل [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 215-227]

 • محمدی مقدم، مجید شبیه‌سازی گام برداشتن در بیماران فلج یک‌سویه و فلج پایین‌تنه با استفاده از مدل‌های اسکلتی عصبی عضلانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]

 • محمودی، فریبرز یک چارچوب پیشنهادی برای تشخیص هویت بر اساس خط محیطی دندان‏ها [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-131]

 • مراتب، حمید رضا تأثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 361-374]

 • مرادخانی، مهدی بررسی محاسباتی اثر ضخامت و سختی بسترکلاژنی بر پاسخ سلول‎های ‎بنیادی مزنشیمال در محیط کشت [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 179-190]

 • معظمی گودرزی، علی طراحی بهینة یک اورتز زانو مجهز به عملگرهای الاستیک سری [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 305-316]

 • ملکی بالاجو، سمیه بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبکه‌های کارکردی در افراد بزرگسال سالم [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-111]

 • منوچهری، محمدعلی ارزیابی عملکرد الگوریتمLASSO با فاز تصحیح‌شده در سیستم‌هایBCI مبتنی بر SSVEP [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 205-214]

 • مهنام، امین ارزیابی عملکرد الگوریتمLASSO با فاز تصحیح‌شده در سیستم‌هایBCI مبتنی بر SSVEP [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 205-214]

 • میرزاکوچکی، بهنام شبیه‌سازی عددی توزیع تنش در لیگامنت پریودنتال مربوط به دندان‌های اینسایزر و پرمولار طی بارگذاری‌های مختلف [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 49-57]

ن

 • نبئی، ملیکه مدل‌سازی عددی پدیدة تنظیم خودکار در شریان کاروتید مشترک انسانی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 229-241]

 • نجف زاده، سجاد تأثیر تخریب مصنوعی ناشی از سوراخ سوزن سرنگ بر رفتار وابسته به زمان دیسک بین مهره‌ای [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 317-326]

 • نقوی، نادیا مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 143-161]

 • نمکی، عرفان بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 133-142]

 • نیرومند اسکویی، هانیه بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 133-142]

 • نیکخو، محمد تأثیر تخریب مصنوعی ناشی از سوراخ سوزن سرنگ بر رفتار وابسته به زمان دیسک بین مهره‌ای [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 317-326]

و

 • وحیدی، بهمن بررسی محاسباتی اثر ضخامت و سختی بسترکلاژنی بر پاسخ سلول‎های ‎بنیادی مزنشیمال در محیط کشت [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 179-190]

ه

 • هاشمی اسکویی، علیرضا بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • هاشمیان، پیمان ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام در روند نوروفیدبک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 243-251]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا تعیین درجه‌ی بهینه مقطع پوانکاره سه‌بعدی برای تشخیص حملات صرعی با استفاده ازEEG [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]

 • همتیان، مینا شاخص هورست چندگانة اصلاح شده برای ارزیابی میزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 163-178]