آ

 • آذغانی، محمود رضا بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 339-346]

 • آزادزاده، وحید تشخیص دیابت از روی تصاویر زبان با استفاده از ویژگی‌های محلی، ویژگی‌های آماری بافت و گشتاور رنگ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 137-148]

 • آزادی، حمید انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

ا

 • ابوطالبی، وحید یک روش ترکیبی جدید برای حذف آرتیفکت EOG از سیگنال EEG با استفاده از CCA و RLS [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • احمدی، تارا بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 339-346]

 • اسلامی راد، سیده زهرا دستگاه تصویربرداری گسیل پوزیترون حیوانی IRI-MicroPET : ارزیابی کارایی و کیفیت تصویر [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 49-57]

 • اشرفی، مهران شبیه‌سازی عددی تأثیر بیفسفنات‌ها بر بازسازی استخوان اطراف ایمپلنت‌های دندانی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]

 • اکبرزاده توتونچی، محمدرضا انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • ایرانیان پور حقیقی، مرجان روشی جدید برای ناحیه‌‌بندی ضایعات پوستی در تصاویر درموسکوپی: بهینه‌سازی تابع انرژی مبتنی بر راستاهای شعاعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-302]

ب

 • باغبانی، رسول طراحی یک فورسپس بیوامپدانس الکتریکی برای تعیین خواص الکتریکی بافت‌های درونی بدن [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 149-160]

 • باقری باغان، مریم تشخیص دیابت از روی تصاویر زبان با استفاده از ویژگی‌های محلی، ویژگی‌های آماری بافت و گشتاور رنگ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 137-148]

 • بانکی کشکی، حسین بررسی آخرین وضعیت آموزشی و پژوهشی رشتة مهندسی پزشکی در دانشگاه‌های برتر جهان در سال 2016 [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]

 • باهوش کازرونی، رضا مدل‌سازی میکرو بایوحسگر آمپرسنج ساندویچی با لایة حفره‌دار [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 123-136]

 • بلباسی، سارا تشخیص وفقی وقوع بیماری نقص بین بطنی قلب: مدلی خودکار با امکان آنالیز از طریق سیگنال‌های صوتی قلب [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 69-83]

 • بهرامی، سعید بررسی عددی اثرات الاستیسیتة شریان بر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی در انشعاب کرونر چپ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 175-186]

 • بهرامیان، فرشاد ارزیابی عددی و آزمایشگاهی روش ترموگرافی در تشخیص غدة تیروئید [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 245-256]

 • بهرا می نسب، مرجان تحلیل تأثیر پارامترهای طراحی قطعة فمورال پروتز زانو بر معیارهای سنجش عملکرد آن [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]

 • بهنام، حمید ارائه نقشة حرکت بافت قلب در تصاویر اکوکاردیوگرافی مبتنی‌بر اطلاعات زمانی و نمایش تنک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 303-313]

پ

 • پورحسن زاده، فاطمه مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 99-112]

 • پولادیان، پگاه مقایسة کارایی تحریک‌های بینایی مختلف برای تحقق واسط مغز-رایانه مبتنی‌بر پتانسیل برانگیختة بینایی در حالت دائمی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 279-290]

ت

 • تابان‌فر، زهرا تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

 • تفضلی شادپور، محمد بررسی آخرین وضعیت آموزشی و پژوهشی رشتة مهندسی پزشکی در دانشگاه‌های برتر جهان در سال 2016 [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]

 • توکلی نجف آبادی، مریم یک روش ترکیبی جدید برای حذف آرتیفکت EOG از سیگنال EEG با استفاده از CCA و RLS [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

ج

 • جانقربانی، امین به‌کارگیری شبکه‌های فازی شواهدی به‌عنوان مدل پیش‌آگهی کم‌وزنی نوزاد هنگام تولد [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 197-209]

 • جاهد، مهران تشخیص وضعیت غیرعادی و تصحیح خطاهای گذرا به‌صورت بی‌درنگ در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدنی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 231-244]

ح

 • حیدرشناس، محمد حسین مدل‌سازی میکرو بایوحسگر آمپرسنج ساندویچی با لایة حفره‌دار [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 123-136]

خ

 • خبیری، حمید بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 339-346]

 • خلیل زاده، محمدعلی انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

د

 • دلیری، محمدرضا طراحی هم‌زمان فیلترهای طیفی و فضایی برای واسط‌های مغز-کامپیوتر، بر‌اساس اطلاعات متقابل و بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 267-277]

ذ

 • ذوقی، آناهیتا تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

ر

 • رحیمی، معصومه بررسی ارتباطات مغزی مؤثر به روش تابع انتقال جهت‌دار برای ترکیب‌های مختلف توجه و هوشیاری بر‌اساس سیگنال EEG [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-68]

 • رضائی، علیرضا تشخیص وفقی وقوع بیماری نقص بین بطنی قلب: مدلی خودکار با امکان آنالیز از طریق سیگنال‌های صوتی قلب [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 69-83]

 • رضایی طلب، فریبرز انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • روشنعلی، فریده تخمین زاویه گشتاور عضله میوکارد با استفاده از ردیابی تصاویر متوالی اکوکاردیوگرافی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]

ز

 • زارع ده‌آبادی، محمد سعید تشخیص وضعیت غیرعادی و تصحیح خطاهای گذرا به‌صورت بی‌درنگ در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدنی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 231-244]

س

 • سبزپوشان، سید حجت مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 99-112]

ش

 • شالچیان، وحید طراحی هم‌زمان فیلترهای طیفی و فضایی برای واسط‌های مغز-کامپیوتر، بر‌اساس اطلاعات متقابل و بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 267-277]

 • شالچیان، وحید الگوی تحریک مبتنی‌بر شکلک -تصویری در هجی‌کنندة P-300 با صفحه شطرنجی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 325-337]

 • شاهسون پور، نینا انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • شایق بروجنی، فرزانه یک روش ترکیبی جدید برای حذف آرتیفکت EOG از سیگنال EEG با استفاده از CCA و RLS [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • شجاع الدینی، سید وهاب روشی جدید برای ناحیه‌‌بندی ضایعات پوستی در تصاویر درموسکوپی: بهینه‌سازی تابع انرژی مبتنی بر راستاهای شعاعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-302]

 • شجاعی فرد، مریم ارائه نقشة حرکت بافت قلب در تصاویر اکوکاردیوگرافی مبتنی‌بر اطلاعات زمانی و نمایش تنک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 303-313]

 • شریعت زاده، محمد ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 315-324]

 • شریفی، گیو تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

 • شنکائی، زینب تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

ص

 • صادقی، حیدر ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 315-324]

 • صفایی پور، زهرا ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 315-324]

ض

 • ضیافتی باقرزاده، سید امیر انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

ط

 • طالش جفادیده، علیرضا شکل‌دهندة پرتو تمام‌وفقی سریع بهبود‌یافته برای مکان‌یابی فعالیت‌های کوتاه‌مدت مغزی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 347-359]

ع

 • عباسی، حسن بهبود کیفیت تصویر در توموگرافی کامپیوتری دوز پایین با استفاده ازحسگری فشرده و ضرایب موجک و تبدیل کسینوسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 161-174]

 • عصمتی، ابراهیم مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 99-112]

 • علیرضایی علویجه، مرضیه روش همبستگی با پیش‌تنظیم براساس CCA برای سیستم واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر SSVEP [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 187-196]

 • علیزاده، علی محمد مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 99-112]

ف

 • فتورائی، ناصر تحلیل عددی مدل سه‌بعدی طناب نخاعی در شرایط بیماری سیرنگومیلی با استفاده از روش بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 223-230]

 • فرجاد پزشک، عباس ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 315-324]

 • فوده، رضا طراحی هم‌زمان فیلترهای طیفی و فضایی برای واسط‌های مغز-کامپیوتر، بر‌اساس اطلاعات متقابل و بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 267-277]

 • فیروزآبادی، سیدمحمد تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

ق

 • قاسمی، فرناز بررسی ارتباطات مغزی مؤثر به روش تابع انتقال جهت‌دار برای ترکیب‌های مختلف توجه و هوشیاری بر‌اساس سیگنال EEG [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-68]

 • قالیچی، فرزان شبیه‌سازی عددی تأثیر بیفسفنات‌ها بر بازسازی استخوان اطراف ایمپلنت‌های دندانی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]

 • قضاوی، سجاد بررسی آسیب سلول عصبی در پاسخ به نیروی کششی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 257-266]

 • قلی پور پیوندی، رضا دستگاه تصویربرداری گسیل پوزیترون حیوانی IRI-MicroPET : ارزیابی کارایی و کیفیت تصویر [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 49-57]

ک

 • کاوه وش، زهرا بهبود کیفیت تصویر در توموگرافی کامپیوتری دوز پایین با استفاده ازحسگری فشرده و ضرایب موجک و تبدیل کسینوسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 161-174]

 • کبروی، حمیدرضا انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • کشتکار، محسن مقایسة کارایی تحریک‌های بینایی مختلف برای تحقق واسط مغز-رایانه مبتنی‌بر پتانسیل برانگیختة بینایی در حالت دائمی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 279-290]

 • کیان، شراره بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 339-346]

گ

 • گیفانی، پریسا ارائه نقشة حرکت بافت قلب در تصاویر اکوکاردیوگرافی مبتنی‌بر اطلاعات زمانی و نمایش تنک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 303-313]

ل

 • لطیف، علی محمد تشخیص دیابت از روی تصاویر زبان با استفاده از ویژگی‌های محلی، ویژگی‌های آماری بافت و گشتاور رنگ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 137-148]

م

 • ماستری فراهانی، هدی تحلیل عددی مدل سه‌بعدی طناب نخاعی در شرایط بیماری سیرنگومیلی با استفاده از روش بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 223-230]

 • مالکی، علی روش همبستگی با پیش‌تنظیم براساس CCA برای سیستم واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر SSVEP [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 187-196]

 • مبشری، مصیب تخمین زاویه گشتاور عضله میوکارد با استفاده از ردیابی تصاویر متوالی اکوکاردیوگرافی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]

 • مجری، افسانه ارزیابی عددی و آزمایشگاهی روش ترموگرافی در تشخیص غدة تیروئید [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 245-256]

 • محمدزاده اصل، بابک شکل‌دهندة پرتو تمام‌وفقی سریع بهبود‌یافته برای مکان‌یابی فعالیت‌های کوتاه‌مدت مغزی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 347-359]

 • مختاری دیزجی، منیژه تخمین زاویه گشتاور عضله میوکارد با استفاده از ردیابی تصاویر متوالی اکوکاردیوگرافی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]

 • مرادخانی، حسام الگوی تحریک مبتنی‌بر شکلک -تصویری در هجی‌کنندة P-300 با صفحه شطرنجی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 325-337]

 • مرادی، محمد حسن بررسی ارتباطات مغزی مؤثر به روش تابع انتقال جهت‌دار برای ترکیب‌های مختلف توجه و هوشیاری بر‌اساس سیگنال EEG [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-68]

 • مرادی، محمد حسن طراحی یک فورسپس بیوامپدانس الکتریکی برای تعیین خواص الکتریکی بافت‌های درونی بدن [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 149-160]

 • مرادی، محمد حسن به‌کارگیری شبکه‌های فازی شواهدی به‌عنوان مدل پیش‌آگهی کم‌وزنی نوزاد هنگام تولد [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 197-209]

 • مهنام، امین مقایسة کارایی تحریک‌های بینایی مختلف برای تحقق واسط مغز-رایانه مبتنی‌بر پتانسیل برانگیختة بینایی در حالت دائمی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 279-290]

 • میرزاکوچکی، بهنام شبیه‌سازی عددی تأثیر بیفسفنات‌ها بر بازسازی استخوان اطراف ایمپلنت‌های دندانی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]

ن

 • نقره آبادی، امین رضا مدل‌سازی میکرو بایوحسگر آمپرسنج ساندویچی با لایة حفره‌دار [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 123-136]

 • نوروزی، محمود بررسی عددی اثرات الاستیسیتة شریان بر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی در انشعاب کرونر چپ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 175-186]

 • نوعی سرچشمه، علیرضا انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • نوین، کامبیز تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

و

 • وحیدی، بهمن بررسی آسیب سلول عصبی در پاسخ به نیروی کششی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 257-266]