دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-77 
5. مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی

صفحه 45-56

برهان الحسینی همدانی؛ مهدی نویدبخش؛ حسین احمدی تفتی


6. بررسی اثر محیط و تبخیر بر دمای پوست

صفحه 57-66

محمد شمس کلاهی؛ عطاءاله هاشمی