دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 163-238 
2. مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک

صفحه 169-175

بهزاد سیفی؛ حسین منصوری‌نژاد؛ بهمن وحیدی؛ ناصر فتورائی


7. پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi

صفحه 231-238

ویدا خلیلی؛ جعفر خلیل‌علافی؛ حسین ملکی‌قلعه