دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1392 

مقاله کامل پژوهشی

1. ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی

صفحه 1-11

زهرا سقائی نوش‌آبادی؛ عاطفه آقاجانی؛ محمد حق‌پناهی


7. پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو

صفحه 75-84

افسانه یاوری؛ مصطفی رستمی؛ علی استکی؛ علی تنباکوساز؛ مهدی یوسفی آذر