دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1392 

مقاله کامل پژوهشی

1. مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین

صفحه 97-105

محمدرضا نیک منشی؛ بهار فیروزآبادی؛ محمدسعید سعیدی


3. طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن

صفحه 121-132

محمد صالحی امینی؛ سیاوش کاظمی راد؛ سامان محمدی؛ رویا نریمانی؛ فرزام فرهمند


4. بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین

صفحه 133-141

زهره گودرزی؛ بهمن ابراهیمی حسینزاده؛ مرتضی مغربی؛ علیرضا فخاری زواره؛ محمد برشان؛ حسین شکی


6. کاهش TRE در سیستم های ناوبری جراحی ستون فقرات

صفحه 155-162

مرضیه ارشاد؛ علیرضا احمدیان؛ هوشنگ صابری