دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 187-285 

مقاله کامل پژوهشی

1. ارائه مدلی کمینه با دو متغیر حالت برای پتانسیل عمل سلول بطنی انسان

صفحه 187-200

سید حجت سبزپوشان؛ زهرا دانش پرور


یادداشت کوتاه پژوهشی

8. ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه

صفحه 277-285

زهرا السادات حسینی؛ محدثه عربگری صومعه سفلی؛ علی فرمند؛ لیلی سادات گلدوزیان؛ حمیدرضا مقاری؛ سارا آقاجری؛ ادموند زاهدی