دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 202-303 
4. اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم

صفحه 241-248

فرزاد فروزنده؛ مهدیه حاجی بزرگی؛ بهروز مشکات؛ ناصر فتورائی