دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 306-421 
4. مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند

صفحه 359-370

نوید سلطانی؛ عباس نصیرایی مقدم؛ ناصر فتورایی؛ سعید سیری؛ آیسا رسولی


6. کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات

صفحه 385-398

ماه منیر کریم زاده؛ لادن رشیدی؛ فریبا گنجی؛ میترا احمدی؛ ستار طهماسبی انفرادی