دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 215-316 

یادداشت کوتاه پژوهشی

8. طراحی بهینة یک اورتز زانو مجهز به عملگرهای الاستیک سری

صفحه 305-316

روح الله ثامری ندافی؛ علی معظمی گودرزی؛ علیرضا فتحی