سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

هزینه اشتراک: 350 هزارتومان بابت ارسال چهار شماره در یک سال

آدرس سایت انجمن مهندسی پزشکی  برای پرداخت هزینه از درگاه الکترونیکی (و شماره حساب انجمن مهندسی پزشکی)  http://isbme.ir