دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 267-369 
4. بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان

صفحه 307-316

زهره دهقانی بیدگلی؛ محمدحسین میران‌بیگی؛ رسول ملک‌فر؛ احسان اله کبیر؛ طاهره خامه‌چیان


مقاله پژوهشی مروری

7. مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی

صفحه 337-360

حمید ابریشمی مقدم؛ مریم مومنی؛ کامران کاظمی؛ راینهارد گرب؛ فابریس والوا