دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 265-333 
6. اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی

صفحه 307-314

محسن ربانی؛ محمد تفضلی شادپور؛ زهرا گلی ملک آبادی؛ محسن جانملکی؛ محمد تقی خراسانی؛ محمدعلی شکرگزار


7. مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی

صفحه 315-324

رعنا ایمانی؛ پریسا رهنمای مشتاق؛ شهریار حجتی امامی؛ ساسان جلیلی؛ علی محمد شریفی