دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 275-363 
2. مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته

صفحه 291-301

رضا وثوقی؛ آرمین الله‌وردی؛ سجاد شفیع‌خانی؛ امیرهمایون جعفری