برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
تحلیل همودینامیک دریچه آئورت از طریق مدل‌سازی محاسباتی به روش لاگرانژی اویلری اختیاری

علیرضا هاشمی فرد؛ ناصر فتورائی؛ ملیکه نبئی

دوره 17، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 201-210

چکیده
  وظیفه مهم و اساسی دریچه آئورت، جلوگیری از بازگشت خون از شریان آئورت به بطن چپ است. باز شدن و بسته شدن به موقع و دقیق دریچه آئورت می‌تواند به تامین فشار خون مناسب و برون‌ده قلبی مطلوب کمک کند. به همین دلیل شبیه‌سازی عملکرد دریچه آئورت می‌تواند به شناخت و نحوه عملکرد اجزای آن کمک کرده و محدوده‌ی تغییرات کمیت‌های مرتبط با همودینامیک ...  بیشتر

بیومکانیک محاسباتی
بررسی تاثیر نرخ بازسازی کلاژن و پارامترهای تخریب الاستین در رشد آنوریسم آئورت شکمی

فائزه جهانی؛ ملیکه نبئی؛ ژنشیانگ جیانگ؛ سونئیک بک

دوره 16، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 20-30

چکیده
  آنوریسم آئورت شکمی بزرگ شدن تدریجی قطر آئورت است که در صورت پارگی می‌تواند زندگی بیمار را تهدید کند. فاکتورهای متعددی در خطرپارگی و رفتار آنوریسم تاثیرگذار هستند؛ یکی از عوامل مهم مشخصات هندسی و پارامترهای‌بیومکانیکی آنوریسم است که یافتن ارتباط آن با روند رشد آنوریسم کمک شایانی به نظارت بر روند درمانی، تصمیم‌گیری پیرامون فرایند ...  بیشتر

بیومکانیک قلب و عروق
بهینه‌سازی ساختاری استنت دریچه‌های آئورتی قابل پیوند از طریق کاتتر

سارا براتی؛ ناصر فتورائی؛ ملیکه نبئی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 355-366

چکیده
  دریچه‎های کاتتری آئورت به عنوان درمان استاندارد برای بیماران دچار تنگی شدید دریچه‌ی آئورت که ریسک بالای جراحی دارند تبدیل شده است. با توجه به این که در مقایسه با جراحی قلب باز، این روش پیوند دریچه نیمه‎تهاجمی بوده و عوارض جراحی کم‌تری به همراه دارد می‎تواند به عنوان روش جایگزین مناسبی برای پیوند دریچه تبدیل شود. با این وجود ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
مدل‌سازی عددی پدیدة تنظیم خودکار در شریان کاروتید مشترک انسانی

سعید سیری؛ ملیکه نبئی؛ ناصر فتورایی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 229-241

چکیده
  ﻫﺮ ارﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ (سوخت­و­سازی) و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺧﻮد ممکن است ﺑﻪ مقادیر متفاوتی از جریان ﺧﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ باشد؛ درنتیجه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر پدیده‌ای ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب می‌شود. ﭘﺪﯾﺪة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر تنش برشی به‌عنوان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ نگه‌داشتن شرایط همودینامیک در­ﻣﻘﺎﺑـﻞ ...  بیشتر