بیومکانیک قلب و عروق
تخمین زاویه گشتاور عضله میوکارد با استفاده از ردیابی تصاویر متوالی اکوکاردیوگرافی

مصیب مبشری؛ منیژه مختاری دیزجی؛ فریده روشنعلی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 11-23

چکیده
  با توجه به حساسیت بازده عملکرد سیستولیک بطن چپ به زاویه‌ی چرخش قلب، در این مطالعه زاویه سه بعدی مسیر حرکت سه بعدی عضله میوکارد با استفاده همزمان از تصاویر دو بعدی از نمای محور کوتاه و نمای محور طولی دیواره بطن چپ برآورد شد. تصاویر متوالی اکوکاردیوگرافی دو بعدی با حداقل رزلوشن زمانی 14 میلی ثانیه از دو نمای محور کوتاه و طولی 19 مرد سالم ...  بیشتر

انتقال حرارت زیستی
مدلسازی لیزردرمانی بافت کبد با در نظر گرفتن اثر ذوب چربی

مهدی معرفت؛ منیژه مختاری دیزجی؛ زهرا حداد سلیمانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 189-197

چکیده
  در این مقاله، مدل ریاضی کاملی برای تحلیل حرارتی بافت کبد در گرمادرمانی سرطان کبد به وسیله لیزر (LITT) ارائه شده است. در مدل ارائه شده، برای اولین بار از روش تحلیلی تقریب انتشار به منظور مدلسازی تشعشعی بافت استفاده شده است. مدلسازی انتقال حرارت در بافت زنده با استفاده از مدل پنس و با لحاظ کردن اثر تغییرات ضرایب حرارتی و ضریب تراوش خون با ...  بیشتر

بیومکانیک قلب و عروق
تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون

مهدی معرفت؛ اصغر خوشکارشلمانی؛ منیژه مختاری دیزجی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، ، صفحه 95-104

چکیده
  مدل سازی جریان خون و جداره شریان در شریان های بزرگ از جمله شریان کاروتید و استفاده از اندازه گیری های التراسونیک، امکان ارزیابی بالینی غیرتهاجمی متغیرهای همودینامیکی را فراهم می سازد. برای دستیابی به این هدف مدل غیر خطی ریاضی برای جریان پالسی شریان با استفاده از تئوری تقریبی «جریان موضعی» پیشنهاد شده است. در مدل پیشنهادی، با ...  بیشتر