پردازش تصاویر پزشکی
کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی

محمد ابونجمی؛ اسداله اکرم؛ سید کمال‌الدین ستاره دان؛ علی رجبی پور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 55-65

چکیده
  استفاده از امواج فراصوت از روش های غیرمخرب و کم هزینه است و از جمله روش های در حال توسعه در زمینه کیفیت سنجی محصولات غذایی و کشاورزی به شمار می رود. این مقاله کیفیت سنجی شاخص های تازگی تخم مرغ خوراکی را به وسیله امواج فراصوتی به روش عبور امواج تشریح می کند. در این روش از اندازه گیری سرعت فازی موج فراصوت با گرفتن تبدیل فوریه از سیگنال ها ...  بیشتر