طراحی بهینه الگوی پرتو در آرایه های فراصوت با ملاحظه حساسیت مبدل

سیدمحمود سخایی؛ علی محلوجی‌فر

دوره -2، شماره 1 ، تیر 1384، ، صفحه 47-56

چکیده
  وزن دهی عناصر درون یک آرایه فراصوت، یک روش آسان بری بهبود الگوی پرتو و افزایش وضوح تصویر است. متاسفانه وزن دهی باعث کاهش سیگنال به نویز (S/N) در خروجی آرایه و هم چنین کاهش کیفیت تصویر می گردد. در این تحقیق، جهت بهینه سازی الگوی پرتو در یک آرایه فراصوت، ایده تحلیل ریاضی تغییرات S/N در اثر وزن دهی مطرح و مساله طراحی بهینه وزن ها جهت حصول ...  بیشتر