سیستم‌های واسط مغز-رایانه
روش ترکیبی تجزیه‌ی حالت تجربی با CCA یا LASSO برای تشخیص فرکانس تحریک SSVEP

مرضیه علیرضایی علویجه؛ علی مالکی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-9

چکیده
  امروزه استفاده از سیستم‌ رابط مغز-رایانه مبتنی بر پتانسیل‌های برانگیخته‌ی بینایی حالت ماندگار به دلیل مزایایی مانند صحت قابل قبول و نیاز حداقلی به آموزش کاربر، رو به افزایش است. با وجود این مزایا، نویزهای ناخواسته‌ای که SSVEP را تحت تاثیر قرار می‌دهد از مسائلی است که می‌تواند سبب کاهش کارایی چنین سیستم‌هایی شود. در این مقاله از ...  بیشتر

برهم‌کنش انسان و رایانه
روش تجزیه‌ی حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه‌ی عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیختهی بینایی حالت ماندگار

سحر صادقی؛ علی مالکی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 101-109

چکیده
  به‌منظور افزایش تعداد فرکانس‌های تحریک در واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی بینایی حالت ماندگار، با توجه به محدودیت کاهش گام فرکانسی، ناگزیر به افزایش گستره‌ی فرکانسی می‌باشیم. این موضوع، قرارگیری فرکانس‌های با رابطه‌ی هارمونیک‌ در گستره‌ی فرکانس‌های‌ تحریک و افزایش خطا در بازشناسی فرکانس را در پی خواهد داشت.در ...  بیشتر