کنترل صرع در مدل ترکیبی قشر مغز و اپتوژنتیک با استفاده از کنترل کننده‌ی مد لغزشی انتگرالی فراپیچشی زمان معین

سمیرا رضوانی اردکانی؛ سجاد محمدعلی‌نژاد؛ رضا قاسمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 273-289

چکیده
  بیماری صرع یکی از مهم‌ترین اختلالات عصبی در جهان به شمار می­رود. برای مهار حمله‌های صرعی از الگوریتم­های کنترلی گوناگونی استفاده شده است. در کنترل حملات صرعی، زمان کنترل و کاهش حملات و مقاوم بودن کنترل کننده در برابر تغییرات پارامترهای پاتولوژیکی و نوسانات ناخواسته از اهمیت زیادی برخوردار است. برای فراهم ساختن این الزامات و ...  بیشتر