پردازش گفتار
تولید خودکار نوای گفتار به کمک مدل آمیختار عصبی-آماری با امکان انتخاب واحد در سنتز

منصور شیخان

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 227-240

چکیده
  در این مقاله با هدف ایجاد بهبود در عملکرد اولین ویرایش از سیستم تبدیل متن به گفتار طبیعی ارایه شده برای زبان فارسی، که در آن از یک شبکه عصبی بازگشتی برای تولید همزمان عوامل نوای گفتار (الگوی فرکانس گام، دیرش، انرژی و درنگ) و نیز سنتزکننده «مدل هارمونیک + نویز» با دادگان تک واحدی از دو واجی ها، برای تولید گفتار استفاده شده بود، چگونگی ...  بیشتر