پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi

ویدا خلیلی؛ جعفر خلیل‌علافی؛ حسین ملکی‌قلعه

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 9-15

چکیده
  آلیاژ حافظه‌دار NiTiبه علت مقدار نیکل بالای موجود در آن و سطح زیست خنثی نمی‌تواند همۀ نیازهای  بالینی کاشتنی را تأمین کند. بنابراین به منظور افزایش زیست‌سازگاری و زیست فعالی، سطح این آلیاژها اغلب با زیست موادی نظیر هیدروکسی‌آپاتیت با استفاده از روش‌های مختلفی پوشش‌دهی می‌شود. در پژوهش حاضر برای دست‌یابی به یک پوشش زیست فعال ...  بیشتر