بیوالکترومغناطیس
اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی

سوسن کهزاد؛ بهرام بلوری؛ فرناز نیکبخت؛ زهرا کهزاد

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 107-111

چکیده
  افزایش استفاده از امواج الکترومغناطیس کم‌فرکانس باعث نگرانی در مورد آثار بیولوژیک آنها شده است. در این محدوده امواج، فرکانس 217 هرتز به علت حضور در پنجره فرکانسی و همچنین مدوله‌کننده امواج پرفرکانس سیستم جهانی تلفن همراه مورد توجه است. هدف این مطالعه بررسی اثر امواج الکترومغناطیس پالسی با فرکانس 217 هرتز و شدت 200 میکرو تسلا بر میزان ...  بیشتر