پردازش گفتار
شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام

احسان عکافی؛ منصور ولی‌؛ نگین مرادی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 119-129

چکیده
  پرخیشومی از رایج‌ترین اختلالات در کودکان دارای شکاف کام است. عموماً برای کاهش این نقیصه نیاز به جراحی است و بنابراین ارزیابی خیشومی بودن برای بررسی تأثیر جراحی و همچنین طراحی جلسات گفتار درمانی- که بعد از عمل‌های جراحی نیاز است- حیاتی است. استفاده از مدل‌های تمام قطب مانند ARبرای مدل‌سازی سیستم لوله صوتی افراد سالم رایج و معتبر هستند؛ ...  بیشتر