پردازش سیگنال‌های حیاتی
بهبود کارایی شناسایی فعالیت خواندن متن در وضعیت‌های روزمرة افراد با به کارگیری الگوریتم مبتنی بر تطبیق رشتة زمان‌پویا برای پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام

رامتین زرگری مرندی؛ سید حجت سبزپوشان

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 279-285

چکیده
  پژوهش‌های اخیر در زمینة رایانش نافذ منجر به بهره‌گیری از روشهای جدید برای شناسایی فعالیت انسان شده است. یکی از این روشها، الکترواکولوگرافی است که به کمک آن می‌توان حرکات چشم را ثبت و با تحلیل الگوهای آن، فعالیت‌هایی مانند خواندن را شناسایی کرد. الگوی حرکتی خواندن با پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام (EOG) کانال افقی قابل شناسایی ...  بیشتر