پردازش تصاویر پزشکی
حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان

مجتبی حاجی حسنی؛ یعقوب فرجامی؛ بیژن وثوقی وحدت؛ جهانگیر توکلی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 67-77

چکیده
  افزایش روزافزون کاربردهای تشخیصی و درمانی اولتراسوند غیرخطی در زمینه پزشکی و بیولوژی سبب ترغیب پژوهشگران در دستیابی به مدلسازی دقیق و شبیه سازی کارامد از رژیم اولتراسوند غیرخطی شده است. در بین مدل های غیرخطی برای مدلسازی انتشار پرتوی اولتراسوند دارای پراش در سیال غیر ایدئال با تلفات، معادله موج غیرخطی KZK بیشترین توجه و استقبال ...  بیشتر