مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی
مدلی رفتار پایه جهت توصیف یادگیری نوشتن حروف فارسی

مریم نقیب الحسینی؛ فریبا بهرامی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 75-84

چکیده
  در این مقاله مدلی بر اساس رفتار نوشتاری انسان و به منظور یادگیری نوشتن حروف فارسی در اندازه های مختلف پیشنهاد شده است. این مدل با تقلید از یک حرف نوشته شده به وسیله انسان، اقدام به رونویسی آن می کند. تقلید شامل دو مرحله درک و عمل است. در مرحله درک، اطلاعات مورد نیاز برای تولید حرف از الگوی اصلی استخراج می شود و در مرحله عمل، مدل اقدام ...  بیشتر